Art. 1 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan BITPLUS of door het aanvaarden van een offerte van BITPLUS, beschouwd als door de klant aanvaard. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding bij elke bestelling, stem je uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden en zie je af van je eigen voorwaarden. Afwijkingen kunnen slechts bij schriftelijke overeenkomst tot stand komen, met de speciale vermelding van afwijking op de algemene voorwaarden, en na ons akkoord. De algemene voorwaarden van BITPLUS zijn zonder uitzondering van toepassing. Bij wanbetaling kan overgegaan worden tot de terugname of recuperatie van de geleverde goederen, zonder dat hiervoor afbreuk gedaan wordt aan de eisbaarheid van schadevergoeding en kosten die deze operatie teweegbrengt.

Art. 2 Duur en beƫindiging

Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij Ć©Ć©n van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

Art. 3 Samenwerkingsvoorstel en offerte

Het voorstel tot samenwerken is vrijblijvend en geldig voor 1 maand. De in onze offertes aangegeven leveringstermijn wordt slechts als aanduiding vermeld. Het overschrijden van deze termijn geeft de koper bijgevolg niet het recht zijn bestelling ongedaan te maken of eventuele schadevergoeding te eisen.

Elke annulering of beƫindiging van het samenwerkingsvoorstel dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door ons. In geval van annulering of beƫindiging zal je alle door BITPLUS verleende diensten vergoeden, alsook de kosten die we moeten maken als gevolg van deze beƫindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat we nog hadden kunnen factureren aan jou indien het samenwerkingsvoorstel volledig werd uitgevoerd. De eventueel betaalde voorschotten blijven hoe dan ook verworven door BITPLUS.

Wanneer je na onze overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de bevestigde opdracht, is er sprake van een aanvullende opdracht, waarvoor we je een apart voorstel doen.

Art. 4 Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 7 dagen. BITPLUS behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Art. 5 Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt BITPLUS niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan BITPLUS per aangetekende brief.

De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 6 Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen in de offerte, dient bij elke bestelling de klant een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is dan nog 70% van het factuurbedrag verschuldigd.

Art. 7 Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van BITPLUSā€™ leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. BITPLUS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor BITPLUS op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door BITPLUS aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites).

De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor Belgiƫ is dit VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal BITPLUS vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van BITPLUS tenzij anders werd overeengekomen.

Art. 8 Aansprakelijkheid

In geen geval is BITPLUS aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciƫle of financiƫle verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert aan BITPLUS en door BITLPUS op de website wordt geplaatst. BITPLUS is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van BITPLUS in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door BITPLUS verschaft.

Art. 9 Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van BITPLUS, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@bitplus.be. De klant kan zijn persoonsgegevens wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan BITPLUS worden meegedeeld.

Art. 10 Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door BITPLUS aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor. BITPLUS verleent enkel ondersteuning voor websites die bij BITPLUS gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal Ć©Ć©n uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

Domeinnaamā€‘ en hostingovereenkomsten zijn geldig voor Ć©Ć©n jaar en worden stilzwijgend verlengd aan de op dat moment geldende prijzen. Hostingovereenkomsten kunnen 2 maanden voor de verlenging opgezegd worden door middel van een aangetekend schrijven.

Art. 11 Kwaliteit

We verbinden ons bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tot het uiterste te gaan om een kwalitatief eindproduct af te leveren. Mocht er zich toch een probleem voordoen, dan stellen we alles in het werk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn op te lossen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie of andere, die rechtstreeks worden veroorzaakt door een fout.

Art. 12 Geschillen

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen. Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. eā€‘mail) als bewijsmiddel. Alle rechtsgedingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.